Champion du Monde 2009 - Vidéos des lauréats.

Nage-no kata :

Katsuyuki KONDO - Tetsushi OKOCHI ‎‎(JPN)‎‎

Katame-no kata

Yuji MATSUMOTO - Masahiko NAKAHASHI (JPN)

Kime-no kata

Kenji TAKEISHI - KojiIlaria UEMATSU (JPN)

Juno kata

Etsuko YOKOYAMA - OMORI Chigusa (JPN)

Goshin-Jutsu

Tomoo HAMANA - Masayoshi YAMAZAKI (JPN)

Judo Show

Emilie Harnichard, Thierry Sarrazin, Guillaume Sevestre, Maito Gonzalez, Antony Daguassan, Grégory Favier (F)